Centrum pro studium člověka a společnosti

Popis centra

Centrum slouží jako platforma pro excelentní výzkum soustředěný na mechanismy a strategie adaptace a integrace, na principy mezilidské komunikace a na principy utváření kulturní identity. Protože vývoj lidstva je neustálým procesem adaptace na měnící se podmínky, program centra je postaven na multioborovém výzkumu otázek souvisejících s permanentní proměnlivostí moderní společnosti. Cílí rovněž na pochopení podstaty a smyslu lidského jednání – verbálního i neverbálního chování – v jeho socio-kognitivních a historických souvislostech.

Základní profil centra je určen třemi oblastmi výzkumného zájmu:

  • adaptace na úrovni jedinců i skupin,
  • komunikační praxe jako zdroj diverzity a variability,
  • historické proměny interakčních a adaptačních strategií.

Procesy adaptace jakožto inovativní reakce na podněty měnícího se prostředí probíhají u všech typů subjektů: od biologických základů života přes psychologickou složku na úrovni jedinců a jejich myšlení, přes úrovně skupinové, komunikační, organizační a institucionální až po úroveň celospolečenskou a globální. Adaptace na jednotlivých úrovních přitom probíhají ve vzájemných interakcích, což představuje zásadní imperativ pro multidisciplinární přístup, který ve svém nejširším pojetí může organicky propojit vědy o přírodě, člověku a společnosti.

Takto pojaté komplexní studium aktivní adaptace jednotlivců i skupin v celoživotním vývoji člověka propůjčuje centru status jedinečnosti, neboť v českém prostředí se obvykle zkoumají pouze jednotlivé dílčí otázky tohoto komplexu jevů.

Centrum pro studium člověka a společnosti bylo založeno Opatřením děkana č. 8/2017.

 

Složení rady:

Doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
(děkanka FF UK), předsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Doc. Peter Pavúk, Ph.D.
(Ústav klasické archeologie), místopředseda

 

 

 

 

 

 

Doc. Michal Pullmann, Ph.D.
(Ústav hospodářských a sociálních dějin)

 

 

 

 

 

 

 

Doc. Jiří Buriánek, CSc., DSc.
(katedra sociologie)

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Marek Blatný, CSc.
(katedra psychologie)

 

Doc. Václav Cvrček, Ph.D.
(Ústav českého národního korpusu)

 

 

 

 

 

 

 

Doc. Radek Skarnitzl, Ph.D.
(Fonetický ústav)

 

 

 

 

 

 

 

Tajemnice rady: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
(Ústav českého jazyka a teorie komunikace)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisy z jednání Rady centra:

Zapis_Rada_CSCS_6_6_17

Zapis_Rada_CSCS_12_09_17

Zapis_Rada_CSCS_24_11_17

Zapis_Rada_CSCS_22_02_18