Institut pro studium strategických regionů UK

Popis centra

Institut slouží jako univerzitní platforma pro excelentní transdisciplinární výzkum otázek souvisejících s globálním propojením světa, v němž migrují lidé i myšlenky a v němž dochází ke kulturnímu míšení i střetům v bezprecedentním měřítku, a tím nutně i k proměně celé Evropy. Cílem Institutu je propojit špičkový výzkum relevantních témat v oblasti sociálních a humanitních věd, který již léta probíhá na různých pracovištích Univerzity Karlovy do značné míry izolovaně, a vytvořit tak prostředí pro plodný dialog mezi široce koncipovaným areálovým přístupem na jedné straně a přístupy disciplinárními a vysoce teoretickými na straně druhé. Bohatá mezioborová diskuze založená na tomto základě, včetně mezinárodní spolupráce, vytváří také podmínky pro odborný růst doktorandů a mladých vědeckých pracovníků na UK.

S ohledem na aktuálnost témat spadajících do kompetence ISSR je jedním z jeho cílů také zprostředkování výsledků vědeckého výzkumu širší odborné i laické veřejnosti a přispět ke kultivaci celospolečenské debaty o stavu dnešního světa.

Činnost ISSR garantuje rada sestávající z předních odborníků několika fakult UK, Orientálního ústavu AV ČR a ze zahraničí. Jejich odborné zaměření reprezentuje široké spektrum oborů zaměřených na studium kulturních, historických a společenských aspektů Předního východu, Centrální Asie, Dálného východu a Latinské Ameriky, politologie, filosofie, demografie a sociální geografie i ekonomie. Institut hodlá směřovat své aktivity i k dalším regionům (Balkán, Rusko, Afrika) a oborově vymezeným tématům.

ISSR bylo založeno opatřením rektora č. 11/2016

Opatření: http://www.cuni.cz/UK-7473.html

Složení rady: 

 1. Prof. Johann Pall Arnason (FHS UK, Katedra historické sociologie)
 2. Prof. Dr. Pavel Barša, M.A., Ph.D. (FF UK, Ústav politologie)
 3. Mgr. O. Beránek, Ph.D. (Orientální ústav AV ČR, ředitel ústavu)
 4. Doc. D. Berounský (FF UK, Ústav jižní a centrální Asie)
 5. Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (PřFUK., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje)
 6. Doc. Mgr. Markéta Křížová, Ph.D. (FF UK, Středisko iberoamerických studií)
 7. Prof. O. Lomová (FF UK, Ústav Dálného východu), předsedkyně Rady ISSR
 8. Doc. J. Malečková (FF UK, Ústav Blízkého východu)
 9. Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. (FSV UK, Institut ekonomických studií)
 10. Prof. Charles Ramble (École Pratique des Hautes Études, Paříž; Oxford University)
 11. PhDr. Pavel Sitek, Ph.D. (FF UK, proděkan FF UK), výkonný tajemník ISSR
 12. Doc. P. Sládek (FF UK, proděkan FF UK, Ústav Blízkého východu)
 13. Prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD. (FF UK Bratislava, Katedra východázijských štúdií)