Popis systému

Podnadpis stránky
K čemu slouží systém center a tematických os?
 • Systém tří center a tří os je platformou FF UK pro rozvoj vědecké a grantové činnosti.
 • Rozděluje FF UK podle tří základních tematických os (směrů výzkumného rozvoje).
 • Výzkum soustředěný okolo každé osy je inspirován jak centrem, tak badatelskými týmy.
 • Každé centrum má svou radu, která garantuje a koordinuje činnost badatelských týmů.
 • Rada center a badatelské týmy spolupracují na rozvoji společných témat a grantové činnosti.
 • Status badatelských týmů není stejný jako status tří fakultních výzkumných center: badatelské týmy nabývají svého statusu v rámci osy podle základních pravidel.
 • Uvedené badatelské týmy představují dynamiku bottom-up.
Co systém center a os umožňuje?
 • Adekvátně reagovat na dlouhodobé vývojové trendy ve financování VŠ s cílem rozvíjet tradiční dědictví FF UK na základě účelového financování (grantové činnosti) v podmínkách klesající institucionální podpory.
 • Systematicky zlepšovat materiálně-technickou základnu FF UK prostřednictvím projektového řízení a grantové činnosti.
 • Vytvářet badatelské týmy inspirované sdílenými tématy a podporovat jejich činnost prostřednictvím univerzitních a mimouniverzitních grantových výzev.
 • Vznik badatelských týmů pro systematickou mobilizaci vědeckého a kreativního potenciálu fakulty s cílem rozvíjet nejen excelentní výzkum, ale také podporovat motivované badatele včetně doktorandů.
 • Fakultě získávat významné české i zahraniční badatele (bez nutné příslušnosti k základní součásti fakulty), jejichž činnost bude financována z grantových prostředků.
 • Komunikovat dovnitř fakulty i s partnery, ať již národními či mezinárodními, a prezentovat FF UK širšímu publiku.
 • Zavést další mechanismy garance kvality vědy na FF UK.