Vyhlášení 2. kola vnitřní soutěže v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV), „Středověká studia ve studentské perspektivě“, na rok 2021

Novinka
Kreativní laboratoř (VOICE)
Publikováno: 31. 5. 2021

Pravidla soutěže:

 1. Tato vnitřní soutěž je koncipována jako finanční podpora studentských badatelských aktivit na FF UK, které se tematicky týkají středověku. O finanční podporu ve 2. letošním kole soutěže se pro svůj medievisticky zaměřený projekt mohou ucházet studenti doktorských a magisterských programů FF UK.
 2. Přijetí finanční dotace zavazuje k dedikaci výstupu ve prospěch SVV „Středověká studia ve studentské perspektivě“ a k odevzdání zprávy o jejím využití.
 3. O přidělení podpory rozhoduje rada SVV „Středověká studia ve studentské perspektivě“. Ta si v nutném případě může vyžádat posouzení žádosti od specialisty v daném oboru či na dané téma, ze základní součásti žadatele či žadatelky či od školitele/školitelky, jde-li o doktoranda/doktorandku. Požadovanou částku může rada přidělit v plné výši, přidělit ve snížené výši nebo nepřidělit. Proti rozhodnutí rady není odvolání.
 4. Metodika rozdělování finančních prostředků v soutěži se řídí těmito pravidly:
 5. Podpořen může být pouze studentský projekt, který neobdržel podporu z jiného SVV. Za to se každý žadatel výslovně zaručí v podané přihlášce.
 6. Publikační výstupy musejí být registrovány v OBD, přičemž pravidla SVV nestanoví, že by dedikace musela být exkluzivní. Výstup ovšem nesmí být dedikován dvěma různým SVV.
 7. Výjezd na konferenci je v přiměřené finanční výši podporován, druhý a další výjezd po dobu trvání projektu SVV je podmíněn publikačním výstupem připraveným do podoby draftu v tomtéž kalendářním roce.
 8. Studijní pobyt je podmíněn publikačním výstupem připraveným draftu v tomtéž kalendářním roce k odevzdání do tisku.
 9. U žádostí požadujících finanční podporu publikace je třeba přiložit v tomtéž kalendářním roce dokončený draft.
 10. Při přidělování finančních prostředků bude přihlíženo k tomu, zda se jedná o individuální žádost či týmový projekt. Finanční prostředky vynaložené na týmové projekty, z nichž každý má svého garanta, budou studentům vypláceny na základě potvrzení ze strany garanta, že větší část práce je hotova. V ojedinělých případech, kdy je vypláceno stipendium za práci, dojde k výplatě na pokyn garanta projektu. V případě, že se jedná o individuální projekt studenta, jsou faktury vypláceny obratem, cestovní výdaje pak na základě odevzdaného vyúčtování po skončení cesty.
 11. U projektů, jejichž výstupem je databáze/webové rozhraní a na nichž práce pokračují několik let, je podmínkou finanční podpory alespoň jedna publikace za celou dobu podpory.
 12. Kromě běžné každoroční vnitřní soutěže (počet jejích kol bude záviset na aktuálních rozpočtových možnostech) je rada připravena v závěru každého finančního roku vyhlašovat ještě i zvláštní kolo soutěže (“soutěž publikačních výsledků“), do nějž budou žadatelé přihlašovat pouze publikační výstupy, které již byly zveřejněny nebo jsou v tisku.
 13. Při rozhodování o podpoře přihlášených projektů bude rada zohledňovat také výši podpory, kterou žadatel čerpal v minulých letech, a jeho publikační výsledky. Každý žadatel o podporu bude mít svoji projektovou kartu, do níž se mu bude průběžně zaznamenávat historie jeho žádostí, publikačních výstupů a vyplacené podpory.
 14. Soutěž proběhne v termínu  6. – 20. 9 2021a vyhodnocena bude nejpozději k 5. 10. 2021. Přidělené prostředky je třeba vyčerpat nejpozději do 15. října 2021.

Přihlášky do soutěže (viz formulář v přiloženém souboru) je třeba zaslat na adresy jan.cermak@ff.cuni.cz (koordinátor programu) a barbora.kosíková@ff.cuni.cz (tajemnice programu).

Další informace k projektu SVV 2020–2022 jsou k dispozici zde: https://www.ff.cuni.cz/vyzkum-a-veda/granty-a-projekty/interni-projekty/specificky-vysokoskolsky-vyzkum/, a dále u jednotlivých zástupců příslušných ústavů a kateder v Radě SVV „Středověká studia ve studentské perspektivě“:

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (ÚAJD)

doc. Mgr. Lucie Doležalová, PhD. (ÚŘLS)

prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (ÚČD)

doc. PhDr. Daniel Boušek, PhD. (KBV)

prof. PhDr. David Eben, PhD. (ÚHV)

doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (ÚFAR)

prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr. (ÚČD)

doc. PhDr. Michaela Ottová, PhD. (ÚDU)

prof. PhDr. Hana Pátková, PhD. (KPVHS)

PhDr. Jiří Starý, PhD. (ÚGS)

Mgr. Andrea Svobodová, PhD.  (ÚČJTK)

Mgr. Marie Škarpová, PhD. (ÚČLK)