Badatelské týmy

Collegium Europaeum: Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení

Collegium Europaeum je vědeckým pracovištěm, založeným Filozofickou fakultou UK a Filosofickým ústavem AV ČR za účelem akumulace badatelského potenciálu k pokročilému interdisciplinárnímu výzkumu v oblasti evropských studií.

Výzkumná skupina se zaměřuje na interdisciplinární bádání a kritickou reflexi evropské kulturní a politické identity. Prostřednictvím historického, filozofického a sociálně-vědního zkoumání (od středověku po současnost) se zabývá fenoménem Evropy a jejích specifických kulturně-historických, náboženských a politických tradic v českém a středoevropském kontextu.

Collegium Europaeum zajišťuje odborně a redakčně vydávání ediční řady Europaeana Pragensia k dějinám evropského myšlení a kolektivních monografií The Bohemian Reformation and Religious Practice k problematice české náboženské reformace (vychází jako supplementum Filosofického časopisu) – publikace Collegia Europaea vycházejí zejména ve Vydavatelství FF UK a nakladatelstvích Filosofia a Academia. Pravidelně pořádá mezinárodní konference, kolokvia a výstavy, posiluje kooperaci mezi jednotlivými pracovišti FF UK & FLÚ AV ČR, a to zejména prostřednictvím společných projektů a účastí na pedagogické činnosti.

Projekty Collegia Europaea byly mimo jiné podpořeny Česko-německým fondem budoucnosti, Česko-polským forem, AKTION Česká republika – Rakousko, Úřadem vlády ČR, Nadací Michaela Kocába či Mezinárodním sdružením Občanské Bělorusko, též z Fondu rektora UK a různých privátních subjektů; jednotliví spolupracovníci též participovali na projektech podpořených GAČR nebo LʼAgence nationale de la recherche.

Personální obsazení

Stěžejní badatelé

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
koordinátor a vědecký pracovník
Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D., Th.D.
vědecký pracovník a tajemník
Mgr. Mychajlo Fesenko
asistent (doktorand FF UK / účelové stipendium)
Mgr. Pavel Kotau
asistent (doktorand FF UK / účelové stipendium)
Mgr. Dan Török
asistent (doktorand FF UK / účelové stipendium)
Andrej Buča, Ph.D.
asistent (Josef Dobrovský Fellowship / AV ČR)
Nicolas Porta, M. A.
asistent (stipendista MŠMT)

Další členové týmu

Kontaktní osoba

Doc. Phdr. Petr Hlaváček, Ph.D