Badatelské týmy

Výzkumná skupina „Kulturní dědictví – identifikace – veřejný prostor – město (CHIPPC)“

Výzkumná skupina CHIPPC (Cultural Heritage – Identification – Public Places – Cities) se zaměřuje na problematiku kulturního dědictví (Heritage, Patrimoine) v kontextu identifikačních procesů a užívání historie ve veřejném prostoru urbanizované a globalizované společnosti. Druhý klíčový koncept představuje město jako kulturní dědictví evropské civilizace. Města jsou chápána jako sociálně organizovaný prostor, který si udržuje svou identitu v aktivní komunikaci s okolím. Neustále se proměňující města současně vykazují stabilitu a odolnost. Koncept odolného města (Resilient City), které je schopno čelit rizikům (např. klimatickým změnám) či katastrofám, absorbovat jejich účinky a zotavit se z nich, se stalo novým strategickým termínem světového urbanismu. V historické perspektivě však představuje jen recentní výraz pro adaptabilitu měst ve vztahu k výzvám společenského i přírodního původu. Skupina zkoumá, jakou roli v těchto procesech může hrát, a v minulosti hrálo, kulturní dědictví, které je často definováno jako důležitý zdroj pro dosahování cílů v politické, sociální a ekonomické rovině, k nimž patří například sociální koheze a inkluze, občanské identity, přináležitosti s místem (Sense of Place, Place Attachment), a v neposlední řadě proměny míst pro turistické a jiné trhy.

  • Koncept kulturního dědictví (Cultural Heritage) v konkurenci s koncepty identity, paměti i komemorace.
  • Dějiny kulturního dědictví jako dějiny mocenských vztahů, jež operují a zároveň jsou formovány prostřednictvím kulturního dědictví. Zdroj či nástroj adaptace různých společností či civilizací. Strategie, či jeden z adaptačních mechanismů, jež se podílí na formování, stabilizaci, ale také transformaci kolektivů nejrůznějšího typu.
  • Kulturní dědictví v politice UNESCO a EU: European Heritage Label; UNESCO seznam světového kulturního dědictví.
  • Dialog či konkurence, sdílení, vrstvení identifikace prostřednictvím vazeb ke kulturnímu dědictví jako substituce evropské identity, součást národní identity, resp. lokální a regionální.
  • Sebeprezentace a stereotypizace za využití obrazu spojeného explicitně nebo implicitně s kulturními hodnotami, objekty či společenskou praxí, které jsou prezentované současně jako evropské.
  • Města jako kulturní dědictví a kulturní dědictví ve městech.
  • Role kreativních jedinců při volbě strategií pro revitalizaci měst či regionů v současnosti i v historické perspektivě.
  • Veřejný prostor a proměny jeho funkcí.

Personální obsazení

Stěžejní badatelé

Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (ÚSD)
Vedoucí týmu
OnDoc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (KSES)
Člen týmu
Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (ÚČD)
Člen týmu
Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (ÚHSD)
Člen týmu
Mgr. Jiří Janáč, Ph.D. (ÚSD)
Člen týmu
Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D. (ÚSD)
Členka týmu
Mgr. Linda Kovářová (ÚSD)
Členka týmu

Další členové týmu

Kontaktní osoba

Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.