Vyhlášení 1. kola Vnitřní soutěže v rámci programu Progres Q07 v roce 2021: Centrum pro studium středověku

Novinka
Kreativní laboratoř (VOICE)
Publikováno: 11. 3. 2021

Pravidla soutěže:

 1. Tato vnitřní soutěž je koncipována jako finanční podpora badatelských aktivit, které se tematicky týkají středověku.
 2. Její 1. letošní kolo je otevřené, tj. o finanční podporu v soutěži se pro svůj medievisticky zaměřený projekt mohou ucházet nejen interní členové Progresu Q07 a jeho afiliovaní doktorandi, ale i další pedagogové a studenti FF UK.
 3. Přijetí finanční dotace zavazuje k dedikaci výstupu a k odevzdání zprávy o jejím využití.
 4. Dotace jsou určeny k podpoře konkrétních krátkodobých badatelských aktivit, jako jsou např.:
 • podpora přípravy medievisticky zaměřené doktorské disertační práce k publikaci
  • přihlásit se mohou doktorandi v závěrečné fázi práce na disertaci, s jejímž dokončením se počítá do konce roku 2021
  • součástí přihlášky do soutěže musí být aktualizovaný životopis žadatele a stanovisko jeho školitele
 • překlad odborného článku (k publikaci);
 • jazykové korektury;
 • repropráva k obrazové dokumentaci;
 • technologické průzkumy uměleckých děl;
 • zaplacení konferenčního příspěvku a cesta na konferenci;
 • badatelský pobyt v instituci;
 • dohody o provedení práce na konkrétní činnosti (odborné, technické i administrativní);
 • pozvání zahraničního hosta či hosta z jiného českého badatelského pracoviště;
 • nákupy odborných knih, databází;
 • pořízení nahrávky;
 • uspořádání výstavy či hudebního vystoupení
  • zde se podpora nevztahuje na pořádání hudebních vystoupení jako doprovodných programů jiných akcí;
 • dofinancování předtiskové přípravy a tisku publikace.

Všechny aktivity musí být v souladu s aktuálními protiepidemickými nařízeními. Částky za požadované služby by se měly pohybovat ve standardní a v ČR obvyklé cenové relaci. U publikačních výstupů mohou být hrazeny jen dílčí náklady skutečně realizované v letošním roce.

 1. O přidělení podpory rozhoduje rada Progresu Q07 (k jejímu složení viz https://hrc.ff.cuni.cz/kreativni-laborator-voice/progres/). Ta si v nutném případě může vyžádat posouzení žádosti od specialisty v daném oboru či na dané téma, ze základní součásti žadatele či žadatelky či od školitele/školitelky, jde-li o doktoranda/doktorandku. Dotace nejsou určeny k vyplácení stipendií na práci na přípravě výstupů. O případných odměnách pro studenty bude rada rozhodovat rada až na základě hotových výstupů. Proti rozhodnutí rady není odvolání. Požadovanou částku může rada přidělit v plné výši, přidělit ve snížené výši nebo nepřidělit.
 2. Soutěž proběhne v termínu  3. – 15. 5. 2021 a vyhodnocena bude nejpozději k 25. květnu 2021. Přidělené prostředky je třeba vyčerpat nejpozději do 31. října 2021. V odůvodněných případech může být čerpání posunuto, je ale třeba na to poukázat již v přihlášce do soutěže.

Přihlášky do soutěže (viz formulář v přiloženém souboru) je třeba zaslat na adresy jan.cermak@ff.cuni.cz (koordinátor programu) a barbora.kosikova@ff.cuni.cz (tajemnice programu).