Badatelské týmy

Interakce kultur a jazyků: Multiagentové počítačové simulace

Nahlížejíc na společenství lidí jako na ekosystém, jehož chování lze simulovat zjednodušenými modely, výzkumná skupina překračuje bariéru mezi humanitními a přírodovědnými obory, jejíž eroze je dnes ve světě na postupu.

Skupina využívá bohatého materiálu o vývoji jazyka a kultury zejména v Evropě, na Blízkém východě a v severní Africe, aby formulovala a následně testovala hypotézy o obecných mechanizmech vývoje, šíření a interakcí jak kulturních tak jazykových. Metodologie spoléhající na multiagentové simulace si na jedné straně vynucuje natvrdo formulované hypotézy, na straně druhé ovšem dovoluje testovat hypotézy, jejichž platnost není stoprocentní – tendence a stochastické procesy. Toto paradigma zároveň umožňuje jít pod povrch obyčejného popisu, naším hlavním cílem je hledání obecných principů a explanace.

Využíváme kontaktů na místní organizace a skupiny (ÚČNK FF UK, ÚFAL MFF UK, Obecná lingvistika UP atd.), nicméně přispívat chceme do mezinárodního vědeckého diskurzu, k čemuž je nezbytná spolupráce se zahraničními pracovišti (např. skupina Dynamics of Condensed Systems na Fakultě fyziky ve Vídni). Jako své poslání tak vidíme nejen sestavení a udržení týmu, jenž bude v rámci grantů a projektů úzce spolupracovat a vytvoří nadkritickou masu tvůrčího intelektu, ale také rozvinutí širší sítě složené z kolegů z nejrůznějších oborů, kteří se mohou inspirovat a obohacovat se vzájemně pohledy z nečekaných úhlů.

Personální obsazení

Stěžejní badatelé

Mgr. Jiří Milička, Ph.D.
Vedoucí týmu
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Člen týmu
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
Člen týmu
Mgr. Viktor Elšík,Ph.D.
Člen týmu
Mgr. Slavomír Čéplö
Člen týmu
Mgr. Vladimír Matlach
Člen týmu
Hana Kalábová
Členka týmu

Další členové týmu

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Milička, Ph.D.