Badatelské týmy

Skupina pro výzkum studené války

V posledních dvou desetiletích se ve výzkumu studené války objevily nové přístupy, které začaly pohlížet odlišnou perspektivou na tento více než čtyřicet let trvající konflikt, jehož dopady významně ovlivňují i podobu dnešního světa. K již dříve se rozvíjející international history, transnational history či global history přibyla zejména New Cold War History, jež na základě detailního studia širokého spektra nedávno odtajněných pramenů ze zemí bývalého východního bloku a dalších socialistických zemí výrazně přehodnocuje dosavadní interpretační rámec studenoválečného konfliktu. Na rozdíl od starších historiografických přístupů vnímajících studenou válkou téměř výhradně prizmatem bipolárního vztahu mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, se hlavní pozornost výzkumné skupiny zaměří na dosud nedostatečně zmapované aktivity dalších aktérů studené války. Za využití výše zmíněných metodologických trendů budou zkoumány především roviny vztahů mezi jednotlivými socialistickými zeměmi, stejně jako motivy a dopady jejich zahraniční politiky v globální perspektivě studené války. Skupina bude v tomto ohledu rozvíjet také nově se objevující koncept pericentrismu, který v mnoha ohledech koriguje teze o limitované roli některých aktérů ve studené válce (zvláštní důraz bude v této rovině kladen na Československo a jeho aktivity ve „Třetím světě“). Výzkumná skupina bude pokračovat ve spolupráci se zahraničními výzkumnými centry, především s LSE IDEAS a jejím Cold War Studies Project (CWSP), s Cold War International History Project (CWIHP) ve Wilson Center ve Spojených státech a Ruskou státní humanitní univerzitou (RGGU). Cílem výzkumných aktivit bude příprava grantových projektů, jež by umožnily rozšířit další činnost skupiny (pořádání workshopů a konferencí), rozvíjet mezinárodní spolupráci a vytvářet nové (zejména post-doktorské) pracovní úvazky.

Výroční zprávy:

VZ 2017_Skupina pro výzkum studené války

Personální obsazení

Stěžejní badatelé

Tomas Sniegon (Lund University)
Garant
PhDr. Jan Koura, Ph.D. (ÚSD)
Vedoucí skupiny
PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. (ÚSD)
Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D. (ÚDLV)
PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. (ÚVES)
PhDr. Kathleen Geaney (ÚSD)
PhDr. Boris Mosković (ÚSD, MÚA AVČR)
Mgr. Mikuláš Pešta (ÚSD)
Mgr. Anna Zádrapová (ÚHSD)

Další členové týmu

Studenti:

Casey Panarese (New Mexico State University)
Ondřej Crhák (ÚSD)

Externí členové:

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (PF UK)
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. (HÚ SAV)
Prof. Martin Slobodník, Ph.D. (FF UK v Bratislave)
PhDr. Vít Smetana, Ph.D. (ÚSD AVČR)

Zahraniční spolupracovníci:

Frank Gerits (University of Amsterdam)
Mark Kramer (Harvard University)
Olga Pavlenko (Russian State University for Humanities)
Daniela Richterova (University of Warwick)
Natalia Telepneva (University College London)
Robert A. Waters (Ohio Northern University)

Kontaktní osoba

PhDr. Jan Koura, Ph.D.