Centrum pro studium člověka a společnosti

Mysl, komunikace, paměť

Osa Společnost v pohybu

Osa se soustředí na reflexi současných společenských výzev a jejich usouvztažnění s vývojem civilizací. Zároveň sleduje z různých perspektiv souvislosti mezi individuem a společností v synchronním i diachronním pohledu. Její rolí je dívat se na poznání nikoli jako na pasivní vztah člověka a jeho mysli k předzjednané skutečnosti, ale jako na dynamický proces, jenž tuto skutečnost aktivně spoluutváří a definuje.

V této souvislosti se osa zabývá také otázkami paměti individuální i kolektivní, otázkami znalosti, norem, identity, moci, ideologie a institucionalizace.

Výraznou složkou osy je problém užívání jazyka coby prostředku pro prezentaci, produkci a reprodukci sociálních vztahů. Osa dále reaguje na naléhavé socio-kulturní a komunikační otázky soudobého světa, a má proto zřetelný rozměr výzkumný i aplikovaný.