V souvislosti s vydáváním rozsáhlých korespondencí předních představitelů české kultury poloviny 19. století (před časem Boženy Němcové, nyní Karla Havlíčka) se zajímáme o rozmanité dobové funkce, formy a souvislosti dopisování. Náš tým zahrnuje jazykovědce i historiky, bohemisty i germanisty.

 

V uplynulých letech jsme se věnovali následujícím lingvistickým tématům: a) problematice transliterace, transkripce a překladu epistolárních textů z 19. století a možnosti využití těchto textů v lingvistice; b) vícejazyčnosti dopisů, kontaktům češtiny s němčinou v polovině 19. století a jejich odrazu v textech; c) vybraným jazykovým jevům: např. variantnosti utvářejících se předložkových a spojkových výrazů, stupňování adjektiv a adverbií, slovosledu; d) metakomunikaci, tematizaci psaní, textové konstrukci subjektů pisatele a adresáta, zdvořilosti. Z historických témat jsme se zaměřili na zmapování dosavadní odborné literatury o Karlu Havlíčkovi, na rekonstruování sociálních sítí, jejichž součástí byl, na výzkum generačních, mentalitních i přímých ideových vlivů na Havlíčkovy názory a veřejnou činnost, na Havlíčkovo chápání mužských a ženských sociálních rolí, na jeho názory na vybrané společenské

a historické jevy a na získání nových poznatků o Havlíčkově redaktorské praxi.

 

V současnosti se náš zájem posouvá i k dobové publicistice a zvláště ke vztahům mezi publicistickými texty a dopisy: Jaké jsou rozdíly mezi psaním soukromým, adresným, a psaním pro širokou veřejnost? Jak se proměňuje ztvárnění tématu pojednaného nejprve v korespondenci a poté zpracovaného publicisticky? A naopak jak je obsah a forma publicistických textů reflektována v dopisech jejich čtenářů? Jak redaktoři zacházeli s texty od venkovských dopisovatelů? Jakými prostředky vyjadřovali své postoje? Čím se Havlíčkovy noviny lišily od jiných dobových periodik? Jak se během Havlíčkovy nedlouhé novinářské kariéry proměňovaly v jeho textech vybrané jazykové jevy? Do jaké míry mohla osobní korespondence Karlu Havlíčkovi v době brixenské konfinace nahrazovat publicistickou činnost?

 

 

Granty: GA ČR 17-13671S Publicistika a korespondence Karla Havlíčka

 

Stěžejní badatelé

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)

doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. (Ústav českých dějin)

Mgr. František Martínek, Ph.D. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)

Mgr. Petr Píša, Ph.D. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)

Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)

 

Další členové týmu

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)

prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc.

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. (Ústav jazyků a komunikace neslyšících)

Mgr. Anna Řehořková (Ústav Českého národního korpusu)

Mgr. Martin Stluka, Ph.D. (Ústav Českého národního korpusu)

 

Doktorandi

PhDr. Ladislav Futtera (Ústav germánských studií)

Mgr. Lenka Křížová (Ústav českých dějin)

Mgr. Barbora Kukrechtová (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)

Mgr. Matěj Měřička (Ústav českých dějin)

Mgr. Jakub Raška (Ústav hospodářských a sociálních dějin)

 

Kontaktní osoba

Robert Adam

robert.adam@ff.cuni.cz