Badatelské týmy

Jazyk nemluvňat: vývoj percepce řeči v prvním roce života

Ačkoliv je produkce řeči u nejmenších dětí značně omezená, je to právě během prvního roku života, kdy si člověk osvojí zvukový systém rodného jazyka. Zatímco při narození dítě percepčně rozliší prakticky jakékoliv dva řečové zvuky, v průběhu několika měsíců se postupně naučí ignorovat hláskové rozdíly, které nejsou v jeho rodném jazyce kontrastní (tj. nerozlišují významy slov), a zároveň se prohloubí jeho schopnost rozlišit hlásky, které v jeho rodném jazyce význam rozlišují. Tak si například dítě vyrůstající v českém jazykovém prostředí osvojí kontrast mezi hláskami rozlišujícími česká slova rada a řada nebo rada a ráda a zároveň se sníží jeho citlivost vůči rozdílům uvnitř jedné české hláskové kategorie, například těm, které rozlišují anglická slova vest „nátělník“ a west „západ“ nebo bed „postel” a bad „špatný”. Hláskové kontrasty jsou v různých jazycích signalizovány různými akustickými vodítky (anglicky „cues“), mezi něž patří například délka a spektrální kvalita samohlásek, výška a průběh základního (hlasivkového) tónu, frekvence šumu nebo trvání souhláskového intervalu. V závislosti na svých specifických akustických vlastnostech jsou jednotlivá akustická vodítka dítěti lépe či hůře dostupná pro percepci již během prenatálního vývoje.

Výzkumná skupina studuje osvojování hlásek rodného jazyka v nejranějších stádiích vývoje dítěte. Zaměřujeme se na výzkum osvojení si různých typů hláskových kontrastů, pro něž existují odlišná akustická vodítka. Studujeme závislost rychlosti osvojení daného kontrastu na jeho percepční dostupnosti během pre- a postnatálního vývoje jedince a na jeho akustické či statistické význačnosti jako takové. Metodologie výzkumu zahrnuje percepční experimenty s novorozenci, kojenci a batolaty s použitím behaviorálních postupů a elektrofyziologických měření mozkové aktivity i analýzu řeči rodičů a opatrovatelů dítěte v různých fázích vývoje. Výzkumný tým je mezioborový a spojuje lingvisty, fonetiky, neurovědce a kognitivní psychology. Výzkum je prováděn v rámci Fonetického ústavu FF UK, psycholingvistické laboratoře LABELS, Ústavu patologické fyziologie LF HK a novorozeneckého oddělení FN Hradec Králové.

Granty:

PRIMUS/17/HUM/19

 

Stěžejní badatelé:

Kateřina Chládková (FF), hlavní řešitelka

Jan Kremláček (LF Hradec Králové), spoluřešitel

Nikola Paillereau (FF), post-doktorandka

Josef Urbanec (LF Hradec Králové), doktorand

Zuzana Oceláková (FF), asistentka výzkumu

Kristýna Hrdličková (FF), asistentka výzkumu

Radka Klimičková (FF), výzkumná pracovnice

 

Další členové týmu:

Paul Boersma (University of Amsterdam), garant

Sylva Skálová (LF Hradec Králové), odborná spolupracovnice

Gabor Stefanics (TNU/Univesity Zurich), odborný spolupracovník

Radek Skarnitzl (FF UK), odborný spolupracovník

Filip Smolík (Psych. ústav AV), odborný spolupracovník

Martin Černá (FF), doktorandka (do 28.2.2019)

 

Kontakty a odkazy:

katerina.chladkova@ff.cuni.cz

www.babylab.ff.cuni.cz

Personální obsazení

Další členové týmu

Kontaktní osoba

Kateřina Chládková