Badatelské týmy

Experimental Research on Central European Languages (ERCEL Lab)

Hlavní náplní skupiny ERCEL Lab je psycholingvistický výzkum zpracování jazyka, a to se speciálním zaměřením na jazyky střední Evropy, které dosud byly předmětem zájmu psycholingvistů jen omezeně a jejichž rodilí mluvčí jsou zároveň v našem prostředí a s našimi omezenými možnostmi relativně snadno dostupní. Skupina tak chce dosavadní obecné psycholingvistické poznatky, založené především na angličtině, prohlubovat na základě výzkumu zpracování jazyků typologicky odlišných.

Prvořadým cílem skupiny je shromáždit badatele v oblasti experimentálního výzkumu porozumění jazyka u dospělých mluvčích a vést je k dlouhodobější systematické spolupráci, která by v budoucnu vyústila do větších grantových projektů. Skupina je tvořena mladšími pracovníky. Její činnost se v první fázi opírá o dosavadní projekty některých členů. Konkrétně jde o výzkum porozumění větám se slepou kolejí v češtině (Jan Chromý), zpracování vět s ikonickým a neikonickým pořadím dějů (Michal Láznička, Jan Chromý), porozumění věrohodným a nevěrohodným tranzitivním větám v češtině (Olga Bažantová, Jan Chromý), zpracování češtiny a slovenštiny u slovenských mluvčích žijících dlouhodobě v ČR (Adam Kříž), konceptualizace a verbalizace koncových bodů pohybových událostí v maďarštině a slovenštině (Jiří Januška), zpracování vidových konstrukcí ve francouzštině a nizozemštině (Michal Kořenář, Kateřina Martinovská), konceptualizace fázovosti událostí ve francouzštině a češtině (Kateřina Martinovská) a další.

Skupina začala svou činnost na začátku října 2017. V první fázi je cílem činnosti skupiny větší vzájemné provázání jednotlivých členů a vzájemná konzultace jednotlivých probíhajících projektů. Ve druhé fázi je plánována práce na společném projektu či projektech. Skupina je úzce svázána s laboratoří LABELS, společným výzkumným pracovištěm Psychologického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty UK.

Personální obsazení

Stěžejní badatelé

Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)
Garant a vedoucí týmu
Mgr. Martin Beneš, Ph.D. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.)
Člen týmu
Mgr. Jiří Januška, Ph.D. (Katedra středoevropských studií)
Člen týmu

Další členové týmu

Doktorandi:

Mgr. Olga Bažantová (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)
Mgr. Michal Kořenář (Ústav germánských studií)
Mgr. Adam Kříž (Ústav českého jazyka a teorie komunikace; Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.)
Mgr. Michal Láznička (Ústav obecné lingvistiky)
Mgr. Kateřina Martinovská (Ústav románských studií)
Mgr. Martina Vokáčová (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)

Další studenti:

Eliška Cutychová (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)

Asociovaní členové a zahraniční spolupracovníci:

PD Dr. phil. habil. Denisa Bordag (Universität Leipzig)
Dr. Jakub Dotlačil (Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Barbara Mertins (Technische Universität Dortmund)
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. (Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.)

Kontaktní osoba

Mgr. Jan Chromý, Ph.D.