Badatelská skupina EPoCC je založena na předpokladu, že lidský jazyk je jev zároveň kognitivní a sociální. Za obecný badatelský cíl si tudíž volí multimodální popis jazyka a komunikace v této integrativní, sociokognitivní perspektivě. Soustředí se primárně na empirický výzkum spontánních mluvených interakcí v češtině, popřípadě v kontrastivní perspektivě s jinými jazyky. S oporou o poznatky soudobé kognitivní lingvistiky, analýzy diskurzu a konverzační analýzy členové EpoCC zkoumají užívání vybraných jazykových konstrukcí a usilují o jejich komplexní popis, který jednak propojuje aspekty syntaktické, sémantické, pragmatické, zvukové, diskurzní i neverbální, jednak zohledňuje synchronní variabilitu i vývojovou dynamiku. Materiálově je výzkum EPoCC založen na datech z jazykových korpusů, doplněných v případě potřeby o navazující experimentální výzkum.

Skupina vznikla na podzim roku 2017 a v současné fázi si klade dva cíle:

  1. věnovat se popisu vybraných konstrukcí typických pro spontánní mluvenou komunikaci, zejména insubordinačních či jinak redukovaných struktur, dislokačních konstrukcí, vztažných vět a pragmatických částic. Ambicí EPoCC přitom je, aby v zájmu deskriptivní i kognitivní adekvátnosti jednotlivé analýzy zohledňovaly nejen aspekty syntaktické, ale též sémantické a pragmatické, interakční, prozodické a neverbální (primárně gestikulační)
  2. vybudovat – s využitím způsobů a nástrojů obvyklých u multimodálních korpusů jiných jazyků – specializovaný multimodální korpus češtiny obsahující jak elicitovanou, tak spontánní interakční složku, a zpřístupnit ji pro badatelské účely prostřednictvím výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIN
  3. rozvinout zahraniční spolupráci s relevantními badateli a pracovišti

Personální obsazení (stěžejní badatelé)

Doc. Mirjam Friedová, Ph.D. (Ústav obecné lingvistiky) – garantka a vedoucí týmu

PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (Ústav obecné lingvistiky) – člen týmu

Mgr. Magdaléna Zíková, Ph.D. (Ústav obecné lingvistiky) – členka týmu

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace) – členka týmu

Doktorandi:

Mgr. Tomáš Doischer (Ústav obecné lingvistiky)

Mgr. Jakub Jehlička (Ústav obecné lingvistiky)

Mgr. Martina Vokáčová (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)

Asociovaní členové a zahraniční spolupracovníci

doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. (Ústav obecné lingvistiky)

Mgr. David Lukeš (Ústav českého národního korpusu)

Webové stránky:

https://sites.google.com/view/epocc/home

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.

eva.leheckova@ff.cuni.cz