Badatelské týmy

Skupina pro výzkum jazykového managementu / Language Management Research Group

Skupina pro výzkum jazykového managementu / Language Management Research Group

Lidé v komunikaci nejen mluví, píší a promluvy a texty přijímají, ale s mluvením, psaním a recepcí často nějak dále zacházejí – např. je upravují, zpřesňují, doplňují, dávají najevo, že chtějí znovuotevřít komunikaci, nebo se chtějí komunikaci naopak vyhnout, přecházejí na jiné jazyky, požadují užívání určitého jazyka nebo konkrétních jazykových prostředků – zkrátka jazyk a komunikaci „spravují“ neboli „manažují“. Aktérem jazykového managementu může být nejen jednotlivec, ale i nějaká instituce a právě napětí mezi tím, jak své jazyky a komunikaci spravují jednotlivci, a tím, jak je spravují instituce, patří k centrálním tématům teorie jazykového managementu (TJM).

TJM je primárně sociolingvistickou teorií, avšak v zahraničí je přijímána v rámci výzkumné oblasti Language Policy and Planning, která má zřetelnou aplikační orientaci. Ostatně původním záměrem jednoho z tvůrců teorie Jiřího V. Neustupného bylo poskytnout této multidisciplinární aplikované oblasti i pevné teoretické základy. Díky  jeho zakladatelským pracím je TJM specifickým pokračováním tradice Pražské lingvistické školy.

Aplikací a rozvojem TJM se badatelská skupina zabývá v mezinárodním kontextu více než deset let. Podílí se na pořádání periodických konferencí International Language Management Symposium, ve vydavatelství Peter Lang založila edici Prague Papers on Language, Society and Interaction a sérii Working Papers in Language Management a vytvořila internetovou informační platformu languagemanagement.ff.cuni.cz.

Významná část činnosti badatelské skupiny se zaměřuje empiricky. Předmětem výzkumu jsou managementové strategie sociální adaptace a transformace v reakci na probíhající diverzifikaci společnosti. V duchu TJM věnujeme pozornost nejen užší dimenzi jazykové, ale i širším kontextům komunikačním, sociokulturním a socioekonomickým. Procesy managementu chceme ukázat například v těchto oblastech:

  • vývoj komunikačních norem v situaci jazykového kontaktu
  • jazykové procesy v rodinném, školském a pracovním prostředí
  • jazyková krajina měst a venkova
  • standardizace a destandardizace jazyka a komunikace
  • jazyková politika a právo na lokální, státní i evropské úrovni
  • komunikace v nadnárodních korporacích a jejich okolí
  • komunikace pomocí jazyků v roli lingua franca vs. receptivně bilingvní komunikace česko-slovenského typu
  • situace cizích jazyků v jednotlivých zemích

Personální obsazení

Stěžejní badatelé

Jiří Nekvapil (Ústav obecné lingvistiky)
Vít Dovalil (Ústav germánských studií)
Marián Sloboda (Katedra středoevropských studií)
Mira Nábělková (Katedra středoevropských studií)

Další členové týmu

Další členové týmu

Doktorandi:

Lucie Černá (Svobodová) (Ústav germánských studií)

Magdalena Hromadová (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)

Helena Özörencik (Ústav obecné lingvistiky)

Anna Passiová (Holečková) (Katedra středoevropských studií)

Eliška Zaepernicková (Fonetický ústav)

 

Studenti:

Tomash Kalynych (Fonetický ústav & Ústav obecné lingvistiky)

Tomáš Novotný (Ústav obecné lingvistiky)

 

Externí členové:

Martin Prošek (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Tamah Sherman (Ústav pro jazyk český AV ČR)

 

Zahraniční spolupracovníci

Nor Liza Ali (Universiti Teknologi Malaysia)

Dai Manchun (Beijing Foreign Studies University, Čína)

Lisa Fairbrother (Sophia University, Japonsko)

Sau Kuen Fan (Kanda University of International Studies, Japonsko)

He Shanhua (Yangzhou University, Čína)

Björn H. Jernudd (Washington, D.C., USA)

Goro Christoph Kimura (Sophia University, Japonsko)

István Lanstyák (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko)

Alena Lenkevich (Belarusian State University, Bělorusko)

Hidehiro Muraoka (Chiba University, Japonsko)

Marek Nekula (Universität Regensburg, Německo)

Petar Vuković (University of Zagreb, Chorvatsko)

Kontaktní osoba

Marián Sloboda