Badatelské týmy

Výzkumná skupina teorie/filosofie médií

Výzkumná skupina teorie/filosofie médií navazuje zejména na německou mediální vědu (Medienwissenschaft) a společné české a německé filosofické tradice – v současné době ne příliš rozvíjené –, které zasazuje do širšího kontextu teorie a filosofie médií, kultury a techniky vycházející z humanitních věd. Aktuální projekt se zaměřuje zejména na problematiku mediálních podmínek reflexivity. Obrací pozornost nikoli ke kultuře textu, ale ke kulturním technikám psaní, čtení, vy- a opisování, ale i počítání, měření či zobrazování. Historický či archeologický výzkum proměn forem vědění propojuje badatelský program skupiny s filosofickou problematizací mediality: nevychází z předmětné definice médií, nýbrž z otázky, jak se co kdy stává „médiem“. Důraz proto není kladen na média jako techniky determinující myšlení, vnímání i jednání, ale na medialitu zahrnující materiální a technické podmínky, které určují tvorby významu, způsobů vnímání, forem vědění a umění, zacházení s věcmi a lidmi, a zároveň umožňující jejich reflexi: obrácení pozornosti k materialitě a performativitě vyjadřování, popisování, pozorování, záznamu či znázornění. Výzkumná skupina vychází z úzké spolupráce vědců z různých oborů, se zahraničními výzkumnými centry, zejména z německy mluvících zemí (IKKM Bauhaus-Universität Weimar, ITH, ZHdK, Zürich, AG Medienphilosophie, Gesellschaft für Medienwissenschaft aj.), a z dialogu s výzkumem v rámci uměleckých škol a technických oborů. Skupina teorie/filosofie médií se soustředí na dostředivou grantovou činnost (konkrétně na přípravu grantu Bundesministerium für Bildung und Forschung a plánování Evropského grantu Horizont 2020), která by umožnila pokračovat v započatých aktivitách (workshopy, konference, publikace, semináře pro studenty aj.), ale také zajistila vytvoření stabilní infrastruktury, rozšířila možnosti spolupráce, umožnila vytvoření vědeckých úvazků na jednotlivé grantové projekty a přijetí doktorandů a postdoktorandů do výzkumných týmů.

Akce výzkumné skupiny:

26.06.2017 – Workshop: Hranice technicky možného: Ke vztahu umění a techniky

Personální obsazení

Stěžejní badatelé

Prof. Dr. Dieter Mersch (ZHdK, Zürich)
Garant
Dr. des. Kateřina Krtilová (KOMA, Bauhaus-Universität)
Vedoucí týmu
doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph. D.
Vedoucí týmu
doc. Mgr. Karel Císař. Ph.D. (VŠUP)
Člen týmu
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (FAMU, FLÚ AV ČR)
Člen týmu
MgA. Václav Krůček (KFS FF UK)
Člen týmu
Mgr. et MgA. Marek Šindelka (KFS FF UK)
Člen týmu
MgA. Jan Motal, Ph.D. (JAMU)
Člen týmu
Prof. Miroslav Petříček, Dr. (UFAR, FF UK)
Člen týmu
Ph.D. Mgr. Martin Pokorný, PhD. (ÚČLK, FF UK)
Člen týmu
Martin Ritter, Ph.D. (UFAR, FF UK)
Člen týmu
Prof. Karel Thein (UFAR, FF UK)
Člen týmu
Prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M. A. (ÚČLK, FF UK)
Člen týmu

Další členové týmu

Asociovaní členové a zahraniční spolupracovníci:

Prof. Dr. Lorenz Engell (IKKM, Weimar)
Prof. Dr. Michael Mayer (IKM Universität Potsdam)
Dr. Christoph Ernst (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn)
Dr. Baruch Gottlieb (UdK Berlin)
Dr. Fabian Goppelsröder (University of Chicago)
Dr. Trond Lundemo (Department of Media Studies, Stockholm University)
Dr. Jörg Sternagel (ZHdK Zürich)
Manuela Klaut, MA (ICAM Leuphana Universität Lüneburg)
Katharina Rein, MA. (IKKM, Bauhaus-Universität Weimar)

Kontaktní osoba

PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

Výstupy

Popularizační
Hranice technicky možného: Ke vztahu umění a techniky
Workshop výzkumné skupiny Teorie/filosofie médií, Filozofická fakulta UK, ve spolupráci s Kompetenzzentrum Medienanthropologie, Bauhaus-Universität Weimar a Goethe-Institutem, realizován s podporou Česko-německého fondu budoucnosti.