Centrum pro studium člověka a společnosti

Popis centra

Centrum slouží jako platforma pro excelentní výzkum soustředěný na mechanismy a strategie adaptace a integrace, na principy mezilidské komunikace a na principy přenosu kulturní identity. Protože vývoj lidstva je neustálým procesem adaptace na měnící se podmínky, program centra je postaven na multioborovém výzkumu otázek souvisejících s permanentní proměnlivostí moderní společnosti. Cílí rovněž na pochopení podstaty lidského chování – verbálního i neverbálního – v jeho socio-kognitivních a historických souvislostech.

Základní profil centra je určen třemi oblastmi výzkumného zájmu:

  • adaptace na úrovni jedinců i skupin,
  • komunikační praxe jako zdroj diverzity a variability,
  • historické proměny interakčních a adaptačních strategií.

Procesy adaptace jakožto inovativní reakce na podněty měnícího se prostředí probíhají u všech typů subjektů: od biologické na úrovni buněk a organismů, přes psychologickou na úrovni jedinců a jejich myšlení, přes úrovně skupinové, komunikační, organizační a institucionální až po úroveň celospolečenskou a globální. Adaptace na jednotlivých úrovních přitom probíhají ve vzájemných interakcích, což představuje zásadní imperativ pro multidisciplinární přístup, který ve svém nejširším pojetí může organicky propojit vědy o přírodě, člověku a společnosti.

Takto pojaté komplexní studium aktivní adaptace jednotlivců i skupin v celoživotním vývoji člověka propůjčuje centru status jedinečnosti, neboť v českém prostředí se obvykle zkoumají pouze jednotlivé dílčí otázky tohoto komplexu jevů.

 

Zápisy z jednání Rady centra:

Zápis_Rada_CSCS_6_6_17